ແຜນຍຸດທະສາດຂອງສະຫະພັນລາວຣັກບີ້ລາວປີ 2016-2019 

LAO RUGBY FEDERATION STRATEGIC PLAN 2016-2019 

ແຜນຍຸດທະສາດນີ້ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການປຶກສາຫາລືກັນໂດຍສະຫະພັນລາວຣັກບີ້ ເຊິ່ງປະກອບມີ ນັກກິລາຈາກສະໂມສອນທັງ 3, ຄູຝຶກທີມຊາດ, ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງຈໍາປາບານ, ສະປອນເຊີ, ຜູ້ບໍລິຈາກ, ອາສາສະມັກ ແລະ ພະນັກງານຂອງສະຫະພັນ. ບົ ດສໍາພາດລວມມີທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວຕັ້ງແຕ່ປີເດືອນ 11 ປີ 2015- ເດືອນ 12 ປີ 2015. ສະຫະພັນຣັກບີ້ລາວຂໍຂອບໃຈກັບຜູ້ທີມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາກິລາ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະຫະພັນຣັກບີ້ລາວມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດນີ້.

ແຜນຍຸດທະສາດນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ຄະນະກໍາມະການຂອງສະຫະພັນຣັກບີ້ລາວໃນວັນມີ 20 ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2016 ແລະ ອະນຸມັດໂດຍປະທານ ວິລະຍຸດ ລາທິກຸນ ໃນມື້ດຽວກັນ

This Strategic Plan was developed in consultation with a wide range of LRF stakeholders, including players from all three domestic clubs, national team coaches, members of the Executive Board and Advisory Committee, Champa Ban participants, sponsors, donors, and LRF staff and volunteers.  Interviews were conducted in English and Lao language from November 2015 - December 2015. The LRF thanks all stakeholders for their inputs and contributions to developing the sport and welcomes dialogue with any and all about how the LRF can best realise this Strategic Plan.  

This Strategic Plan was recommended for Executive Approval by the LRF Advisory Committee on 20 January 2016 and was approved by LRF President Virayouth Rathikoun on the same date.