ຟອມຮັບສະໝັກຄູຝຶກຈຳປາບານຣັກບີ້ໄວຫນຸ່ມ

ຮັບສະໝັກຄູຝຶກຈຳປາບານຣັກບີ້ໄວຫນຸ່ມນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຊຽງຂວາງ ທັງຍິງແລະຊາຍ ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 16-25ປີ! ບໍຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການ! ພວກເຮົາຈະມີການຈັດຝຶກອົບຮົມທັກສະຣັກບີ້ ແລະ ທັກສະຊີວິດ ໃຫ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງໃນເດືອນ 8.2019! ຖ້າຫາກວ່າທ່ານອາຍຸລະຫວ່າງ 16-25ປີ ທີ່ສົນໃຈໃນກິລາ ແລະ ການເຮັດວຽກນຳໄວຫນຸ່ມຢູ່ຊຸມຊົນຕົນເອງ, ສະຫມັກເປັນຄອບຄົວລາວຣັກບີ້ນຳພວກເຮົາກັນເລີຍ!
ຕິດຕໍ່ ແຫວນ(ຍິງ) 020 7672 7818 ຫລື ນ້ອຍ (ຊາຍ) 020 7859 9388(ນະຄອນຫຼວງ) ! ລາວ ຄ້າງ 020 9532 3660 (ຊຽງຂວາງ)

ຄິ້ກດາວໂຫລດຟອມ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄິ້ກດາວໂຫລດຟອມ: ຊຽງຂວາງ